Subsidievoorwaarden 2018

De Zwaluwen Jeugd Actie wil dat iedereen kan genieten van voetbal en het verenigingsleven. Ook kinderen met een beperking! Daarom is de helft van de opbrengst van de actie beschikbaar voor subsidieaanvragen vanuit voetbalverenigingen. Clubs kunnen een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld het rolstoeltoegankelijk maken van de accommodatie, een samenwerking met een instelling in de buurt of een leuke (voetbal)dag voor kinderen met een beperking.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

1. Subsidie aanvragen kunnen uitsluitend door het bestuur van een amateurvoetbalvereniging (hierna te noemen voetbalvereniging) gevestigd in Nederland worden aangevraagd door middel van het digitale aanvraagformulier op de website. www.zwaluwenjeugdactie.nl/subsidie-aanvragen.
2. De aanvragende voetbalvereniging heeft deelgenomen aan de Zwaluwen Jeugd Actie (hierna te noemen ZJA), en heeft in dit of het vorige kalenderjaar geen eerdere bijdrage van de ZJA ontvangen.
3. Aanvragen kunnen jaarlijks in de maanden januari, april en oktober worden ingediend.
4. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt € 7.500,00.
5. De aanvraag dient te worden voorzien van een duidelijke motivatie, projectomschrijving, kostenraming, planning en het gevraagde subsidiebedrag.

Subsidie criteria:

6. De aanvraag/ het project richt zich op kinderen tussen de 0 en 18 jaar met een verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke beperking; er is een viertal categorieën:
7. Samenwerking: Het project wordt gerealiseerd op de voetbalvereniging zelf of een nauw aan de vereniging verbonden organisatie of instelling in dezelfde gemeente of regio. Dat kan een organisatie of instelling zijn die van de accommodatie van de voetbalvereniging gebruik maakt of waar leden van de voetbalvereniging heel direct bij betrokken zijn in het kader van ondersteuning vanuit de voetbalvereniging van ‘t maatschappelijk belang. Maximale subsidiebedrag is € 5.000,00.
8.Toegankelijkheid: het project kan de toegankelijkheid van de accommodatie van de voetbalvereniging voor kinderen met een beperking vergroten. Bijvoorbeeld een aanpassing van de accommodatie voor zowel sporters als bezoekers. Het wegnemen van “ drempels” waardoor ook kinderen met een spierziekte of andere beperking het voetbal kunnen beleven (b.v. aanpassing clubgebouw; invalidentoilet). Maximale subsidiebedrag is € 7.500,00.
9. Voetbalbeleving: realisatie van unieke voetbalbelevingen voor kinderen met een spierziekte of andere beperking (b.v. een bezoek aan een wedstrijd van het Nederlands elftal of het organiseren van een training- bijeenkomst door een bekende trainer of voetballer). Maximale subsidiebedrag is € 5.000,00.
10. Aangepast voetbal: Voetbalverenigingen kunnen concreet ondersteund en begeleid worden bij opstart en ontwikkeling van activiteiten gericht op aangepast voetbal. Zo’n project kan de toegankelijkheid van deelname aan voetbal verlagen voor kinderen met een beperking. (b.v. subsidie ten behoeve van kadervorming voor jongeren met een beperking). Maximale subsidiebedrag is € 7.500,00.
11. Bij ieder project dient er ook sprake te zijn van een eigen investering (financieel en/of inspanning) van de aanvragende voetbalvereniging.

Subsidietoekenning en besteding:

12. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst en op basis van het beschikbare budget door het bestuur van de ZJA in behandeling genomen en getoetst aan deze richtlijnen. Binnen maximaal één maand na ontvangst wordt de beslissing over toekenning aan de voetbalvereniging bekend gemaakt.
13. Bedragen worden toegekend in de vorm van een schenking.
14. Tenzij anders is overeengekomen vervalt de toegekende subsidie na verloop van één jaar na dato van de schriftelijke toekenning.
15. Betaling vindt altijd achteraf plaats en het subsidiegeld wordt uitsluitend op de bankrekening van de aanvragende voetbalvereniging overgemaakt.
16. Bij positieve toekenning wordt er altijd een symbolische cheque uitgereikt aan de voetbalvereniging. Van de vereniging wordt tevens een financiële en communicatieve verantwoording gevraagd; deze informatie mag door de ZJA ook voor PR doeleinden worden gebruikt.
17. De voetbalvereniging dient een kopie of kopieën van de originele facturen aan de ZJA te verstrekken. In principe komen niet voor subsidieverstrekking in aanmerking:
18. Projecten van overheden.
19. Exploitatiekosten
20. Reeds bij aanvang van de aanvraag geheel of gedeeltelijk gerealiseerde projecten
21. Voor of tijdens de subsidieaanvraag reeds aangeschafte middelen.

 

- Jeugd voetbalt voor jongeren met een beperking - 

 

 

Versie april 2018

Subsidievoorwaarden 2018 Subsidievoorwaarden 2018
Subsidieaanvraag 2018 Formulier subsidieaanvraag 2018